Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT “NOOIT GEDACHT” JEUGD- EN JONGERENWERK DIEPENHEIM

Algemeen
Artikel 1
1. De vereniging genaamd: “Nooit Gedacht” Jeugd- en Jongerenwerk Diepenheim , hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 10 mei 1968 en is gevestigd te Diepenheim.
2. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de vereniging.

Leden
Artikel 2
1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene vergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten en in dit huishoudelijk reglement is bepaald.
2. De vereniging kent als leden:

  • Leden (16 jaar of ouder);
  • Aspirant-leden (15 jaar of jonger);
  • Begunstigers.

Wijze aanmelding leden, voorwaarden toelating
Artikel 3
1. Een natuurlijk persoon die lid wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als lid indien het inschrijfformulier medeondertekend is door hun wettelijke vertegenwoordiger.
2. Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als lid van de vereniging. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.
3. Aanvragen worden afgewezen in geval de aanvrager niet woonachtig is in Diepenheim, tenzij de aanvrager naar de basisschool in Diepenheim gaat. Het bestuur is bevoegd om in voorkomende gevallen hiervan af te wijken.

Ledenregistratie
Artikel 4
1. De secretaris van het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adresgegevens van de leden worden bijgehouden.
2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de secretaris van het bestuur schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.
3. De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe schriftelijk of elektronisch toestemming is gegeven.

Opzegging lidmaatschap
Artikel 5
1. a. Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.
b. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of elektronisch aan de ledenadministratie plaatsvinden. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vier weken voor het einde van het kalenderjaar.
c. De ledenadministratie verstrekt een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs.
d. Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen worden als nietig beschouwd.

2. Als de opzegging niet heeft plaatsgevonden volgens het bepaalde in lid 1 kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende verenigingsjaar doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde:
a. wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft;
b. op grond van medisch advies;
c. op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

Contributie
Artikel 6
1. Leden en aspirant-leden zijn aan de vereniging contributie verschuldigd.
2. Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie.
3. Per gezin betaalt alleen het oudste lid contributie; de overige gezinsleden welke op hetzelfde adres wonen zijn vrijgesteld van contributie.
4. De vereniging biedt de leden de mogelijkheid aan hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd.
5. Nieuwe leden zijn verplicht tot het afgeven van een automatische incasso voor het voldoen van de contributieverplichtingen. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd.
6. Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog een contributienota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op één maand na de verzenddatum en zijn wel direct administratiekosten verschuldigd. Na het verstrijken van deze vervaldatum kan, indien betaling niet heeft plaatsgevonden, een invorderingsprocedure worden gestart.
7. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd.
8. Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.
9. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
10. Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.
11. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende verenigingsjaar indien hij voor de aanvang van dat verenigingsjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
12. Restitutie van de contributie alsmede (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.

Toelating, rechten en verplichtingen begunstigers (donateurs)
Artikel 7
Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van een begunstiger en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:
a. ook niet-leden van de vereniging begunstiger kunnen zijn;
b. de financiële bijdrage waarmee de begunstiger de vereniging steunt ten minste € 10,00 (zegge: tien euro) per verenigingsjaar dient te bedragen;
c. de donateur dit bedrag, tenzij nader schriftelijk of elektronisch met het bestuur anders wordt overeengekomen, in een maal aan de vereniging dient te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst van de aanschrijving;
d. het begunstigerschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de begunstiger of het bestuur het begunstigerschap schriftelijk of elektronisch beëindigt met een opzegtermijn van vier weken of tenzij nader schriftelijk of elektronische tussen het bestuur en de donateur anders wordt overeengekomen.

Schadeloosstellingen
Artikel 8
1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.
2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.
3. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt.
4. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden.
5. De vereniging heeft voor haar leden een ongevallenverzekering afgesloten.

Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste zeven meerderjarige natuurlijke personen.
2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden.
3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd worden.
4. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit huishoudelijk reglement.
5. De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter en secretaris medeondertekend. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter en zijn plaatsvervanger worden zijn taken waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.
6. De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende:
a. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;
b. het houden van het verenigingsarchief;
c. het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;
d. het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen.
7. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de navolgende:
a. het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging;
b. het uit naam van het bestuur afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstromen binnen de vereniging.
Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden en andere activa die aan de vereniging toebehoren of die de vereniging in bruikleen heeft ontvangen. De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie als bedoeld in artikel 16 van de statuten.
8. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Commissies
Artikel 10
1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies worden ingesteld door het bestuur en kunnen te allen tijde ook door het bestuur worden ontbonden.
2. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.
3. Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk, mondeling of elektronisch verslag uit aan het bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. Een van de leden van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster van aftreden op. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie.
5. De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.

Officieel orgaan
Artikel 11
1. De vereniging heeft de volgende officiële organen, te weten:
– de website www.nooitgedacht-diepenheim.nl
– de facebookpagina https://nl-nl.facebook.com/NooitGedachtDiepenheim
2. Het bestuur benoemt een websitebeheerder, die belast is met het beheer van de website en de facebookpagina.

Algemene vergaderingen
Artikel 12
1. De voorzitter van de algemene vergadering verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris van de algemene vergadering houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering.
2. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere wijze, ter keuze van het bestuur, ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Deelname aan activiteiten
Artikel 13
1. Deelname aan alle activiteiten van de vereniging vindt plaats op eigen risico.
2. Deelname aan activiteiten van de vereniging staat open voor alle leden en aspirant-leden en bepaalde activiteiten staan tevens open voor niet-leden.
3. Bepaalde activiteiten zijn voorbehouden voor bepaalde groepen, een en ander conform de indeling op de basisschool/voortgezet onderwijs. Het bestuur is bevoegd om in voorkomende gevallen hiervan af te wijken.
4. Bij deelname van jonge kinderen aan de activiteiten worden deze kinderen begeleid door hun ouder/verzorger/volwassen begeleider.
5. Bij alle activiteiten is het voor de leden, aspirant-leden, ouders, verzorgers/begeleiders en vrijwilligers gedurende de activiteit niet toegestaan om in nabijheid van en/of in het zicht van de deelnemers te roken, alcoholische dranken te nuttigen, drugs te gebruiken alsmede ander ongewenst gedrag te vertonen.

Elektronische communicatie
Artikel 14
1. Elektronische communicatie met de vereniging verloopt uitsluitend per email [info@nooitgedacht-diepenheim.nl of de persoonlijke emailadressen van de bestuursleden] of via de officiële organen van de vereniging.

Beeldmateriaal
Artikel 15
1. Tijdens activiteiten kunnen foto’s en ander beeldmateriaal worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan de vereniging plaatsen op haar officiële organen en tevens gebruiken voor promotionele activiteiten. Met het beeldmateriaal in bezit van de vereniging wordt door het bestuur zorgvuldig omgegaan.
2. Door deel te nemen aan of aanwezig te zijn bij de activiteiten wordt automatisch toestemming gegeven tot het gebruik van dit beeldmateriaal en is de vereniging geen portretrechten verschuldigd.

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement
Artikel 16
1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de statuten.
2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt.
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene vergadering de dato 8 maart 2017 en per die datum in werking getreden.